תקנון ותנאי שימוש באתר מרכז המבקרים של מפעל במבה אסם

תקנון ותנאי שימוש באתר מרכז המבקרים של במבה

1הגדרות

2. כללי

3. תנאי השימוש באתר

4. קישורים

5. תכני המשתמשים

6. הצטרפות למאגר הצרכנים

7. פרטי התקשרות עם גורמים חיצוניים

8. מדיניות פרטיות

9. קניין רוחני

10. שינויים באתר, בתקנון והפסקת שירות

11. אחריות

12. שיפוי

13. סמכות השיפוט

1.    הגדרות

בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

 • 1.1.    "מידע" ו/או "תוכן" ו/או "תכנים" - כולל שירותים ו/או מידע מכל מין וסוג, בין פרסומי מסחרי ובין עיוני אינפורמטיבי, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, המונח תוכן ו/או תכנים מכיל בין היתר תכנים רבים ומגוונים אשר קשורים באסם ומופיעים באתר, וביניהם: מידע אודות מוצרי קבוצת אסם, מבצעים והנחות, טיפים ומאמרים בנושאים שונים, הצטרפות למועדון חברים, קבלת ניוזלטרים, פרסומים ומודעות, שאלות ותשובות, לינקים שונים ועוד. מלוא האמור בתקנון זה חל בקשר עם מלוא תכני ופעילויות האתר.
 • 1.2.    "משתתף" ו/או "משתמש" - כל משתתף מגיל 13 ומעלה אשר יוצר קשר ו/או גולש ו/או עושה שימוש ו/או נרשם ו/או מעלה תוכן ו/או משתתף בפעילות כלשהי באתר (ואגב כך מסכים לתנאי שימוש אלה). מובהר, כי השימוש באתר (על כלל אפיקיו וגווניו) מותר לבני 13 ומעלה בלבד. 
 • 1.3.    "האתר" - אתר למכירת כרטיסים לסיורים במרכז המבקרים של מפעל במבה אסם בכתובת www.Bamba.co.il  
 • 1.4.    "אסם" - אסם השקעות בע"מ.
 • 1.5.    "קבוצת אסם" – אסם השקעות בע"מ וכל תאגיד הנשלט על ידה.
 • 1.6.    "מרכז המבקרים" – מרכז המבקרים הממוקם במפעל לייצור חטיף הידוע בשם "במבה" בקרית גת
 • 1.7.    המיועד לשמש כמפעל לייצור חטיף חמאת בוטנים הידוע בשם "במבה" וכן חטיפים ומוצרי מזון אחרים (להלן: "המפעל"), ובמסגרת זו היא מעוניינת להקים על המקרקעין ובתוך גבולות המפעל מרכז מבקרים אשר ישתלב לצד פעילות המפעל ויגשים את המטרות שהוגדרו לו על ידה

2.    כללי 

 • 2.1.    אתר זה מנוהל ומופעל על ידי אסם השקעות בע"מ ו/או מי מטעמה.
 • 2.2.    תקנון זה יחד עם מסמך "מדיניות הפרטיות" (להלן קישור: מדיניות הפרטיות/www.osem.co.il) ומסמך "הצהרת הנגישות" (להלן קישור: הצהרת נגישות/www.osem.co.il) המופיעים באתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר האינטרנט של אסם.
 • 2.3.    השירותים המוצעים באתר והשימוש באתר מוצעים בכפוף להסכמת המשתמש כי קרא את התקנון וקיבל על עצמו את כל האמור בו, טרם החל לגלוש באתר ולהתחייבותו שלא להעלות כל טענה ביחס עם הסכמתו לכל תנאי בתקנון האתר.
 • 2.4.    משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים.
 • 2.5.    בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו הקשור בפעילות מרכז המבקרים, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • 2.6.    תקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של אסם. 
 • 2.7.    האמור בתקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.
 • 2.8.    כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון או לכל מטרה אחרת.
 • 2.9.    במידה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.
 • 2.10.    אסם מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולכבוד. במידה ומשתמש סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בו, הוא מוזמן לפנות בכל עת לאסם באמצעות טופס צור קשר בקישור הבא: https://www.osem.co.il/contact-service-center/ ואסם תשתדל להתייחס לפנייתו בהקדם האפשרי. 

3.    תנאי השימוש באתר 

 • 3.1.    המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 • 3.2.    ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח או שידור, של מידע המופיע באתר, אסורים, אלא אם ניתנה לכך הסכמת אסם מראש ובכתב.
 • 3.3.    הסכמת המשתמש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 • 3.4.    המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 • 3.5.    אין להפעיל או לאפשר הפעלתו של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם). בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר (כולם או חלקם).
 • 3.6.    אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו באתר אינטרנט אחר (בין אם בתוך מסגרת ("Frame") ובין אם בכל דרך אחרת), גלויה או סמויה.
 • 3.7.    אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים).
 • 3.8.    אין ליצור קשר (Link) בין האתר ובין כל אתר המכיל תכנים פורנוגרפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, תכנים שפרסומם מנוגד לחוק או תכנים המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • 3.9.    אסם רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אסם בעניין זה.
 • 3.10.    חלק מהשירותים הניתנים באתר עלולים להיות כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
 • 3.11.    התכנים באתר כלליים, ואינם מותאמים לצרכיו של מאן דהוא ספציפי. 
 • 3.12.    המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או תזונתי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.

4.    קישורים

 • 4.1.    אסם עשויה לשלב באתר קישורים (Links) לעמודים שונים באינטרנט. האתרים אליהם מוליכים קישורים אלה אינם בשליטת אסם, התכנים בהם אינם מטעמה של אסם ו/או מפוקחים על ידה, ועצם הקישור אליהם אינו מעיד על הסכמת אסם לתוכנם ו/או מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, להקפדה על דיני הפרטיות הנוהגת בהם ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. מובהר אפוא, כי אסם אינה אחראית לתכני אותם אתרים אליהם מוליכים הקישורים המצויים באתר, ואינה אחראית לשימוש בהם ו/או להסתמכות עליהם. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.
 • 4.2.    אסם אינה מתחייבת, כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו, הלכה למעשה, לאתרי אינטרנט פעילים.
 • 4.3.    אסם רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.    תכני המשתמשים

 • 5.1.    אסם עשויה לאפשר למשתמשים, במסגרת האתר ולפי שיקול דעתה הבלעדי, העלאת תכנים שונים הקשורים בפעילות האתר (להלן: "תכני המשתמשים"). יובהר, כי אסם תהיה רשאית להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים (להלן: "ההודעות").
 • 5.2.    ידוע למשתמשים כי בין יתר תכני המשתמשים כהגדרתם לעיל, תאפשר אסם העלאת תמונות או סרטוני וידאו שצולמו על ידי משתמשים במרכז המבקרים והועלו על ידי המשתמשים ליישום האינסטגרם של המשתמשים תוך "תיוג" עמוד האינסטגרם של מרכז המבקרים ו/או של מפעל במבה, בהתאם לשיקול דעתה של אסם. מובהר כי שימוש בתכני המשתמשים ו/או בחלק מהם יעשה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של אסם ובין היתר עשויה אסם להחליט שלא לעשות שימוש בתוכן כלשהו ו/או בתכני משתמשים שהועלו על ידי המשתמשים ליישום האינסטגרם גם אם אלה כללו "תיוג" של עמוד האינסטגרם של מרכז המבקרים. 
 • מובהר בהקשר זה כי תיוג עמוד האינסטגרם של מרכז המבקרים בתוכן כלשהו שהועלה על ידי המשתמש, מהווה הסכמה להופעת תכני המשתמשים הרלוונטיים באתר וכל הוראות סעיף 5 זה יחולו על תוכן כאמור. 
 • 5.3.    אסם תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או למחוק תכני משתמשים והודעות כמפורט לעיל, ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אסם בעניין זה.
 • 5.4.    המשתמש מסכים, כי לאור אופי האתר, יתכן שההודעות יוצגו כפי שהן (AS IS), מבלי שאסם בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה בתכני משתמשים ו/או בהודעות.
 • 5.5.    אסם תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לפסול ו/או להסיר ו/או לשנות כל תכני משתמשים באתר, וכן למנוע ממי מהמשתמשים באתר את ההרשמה ו/או את השימוש בשירותים הניתנים במסגרתו (כולם או חלקם).
 • 5.6.    המשתמש מתחייב, כי ההודעות ו/או התכנים שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים או העלול להפר צווים שיפוטיים ו/או העלול לפגוע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
 • 5.7.    אסם תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 • 5.8.    אסם אינה מחויבת בפרסום תכני המשתמשים. ככל שתכני המשתמשים אמנם יפורסמו באתר, הרי שהדבר יעשה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של אסם, שתקבע, בין היתר, את מיקום פרסומם, אופן ומשך הצגתם וכל כיוצ"ב.
 • 5.9.    מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי תכני המשתמשים אינם מבטאים את דעתה של אסם או את עמדתה, ואין בפרסומם כל ערובה לתוקפם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.
 • 5.10.    בעת העלאת ו/או מסירת ו/או פרסום תכני משתמשים באתר, על המשתמש להקפיד שתכנים אלה ופרסומם יהיו חוקיים וכי על המשתמש תחול האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מובהר, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כי אין לפרסם תכני משתמשים העולים כדי מידע פוגעני (כהגדרתו לעיל).
 • 5.11.    תכני המשתמשים באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתר. עם זאת, משתמשי האתר אינם רשאים לעשות כל שימוש שהוא בתכני המשתמשים.    
 • 5.12.    אסם תהיה רשאית לפנות מיוזמתה אל כל אדם ובכלל זה אל כל משתמש אשר פרסם תמונות מביקור במרכז המבקרים ולבקש את אישורו לפרסום התמונה באתר או במרשתת בכל אתר אחר או בכל רשת חברתית אחרת המופעלים על ידי אסם. מובהר בזה במפורש שכל הוראות סעיף 5 זה יחולו על כל שימוש ופרסום בכל תמונה כאמור. 
 • 5.11.5.13.    מובהר בזה במפורש כי כל שימוש בתכני המשתמש ו/או בתמונות כאמור לא יהיה כרוך או כפוף לתשלום כלשהו מצדה של אסם.

6.    הצטרפות למאגר הצרכנים

 • 6.1.    האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר הצרכנים של אסם (להלן: "מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.
 • 6.2.    בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש לסמן את הסכמתו ו/או בקשתו לעשות שימוש בפרטים האישיים שימסור לצורך משלוח פרסומים בכלל ופרסום ממוקד למשתמש בפרט וכן יתבקש המשתמש למסור פרטים אישיים כמפורט באתר. על המשתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע מן המשתמש את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו. הנתונים שימסרו בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יישמרו במאגר הצרכנים של קבוצת אסם.
 • 6.3.    בהמשך לאמור בסעיף 6.2, בעת ההרשמה למאגר הצרכנים עשוי בעתיד המשתמש להתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא לצורך זיהויו בעת כניסה לשירותים. אסם רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות. על המשתמש יהיה לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

7.    פרטי התקשרות עם גורמים חיצוניים

 • 7.1.    האתר עשוי לכלול בין היתר פרסומות ופרטי התקשרות עם גופים חיצוניים, כגון חנויות, ספקי מוצרים ועוד (להלן: "פרטי ההתקשרות").
 • 7.2.    כל הפרסומות ו/או פרטי ההתקשרות המפורסמים באתר מוצעים למשתמש כפי שהם (AS IS) ואסם לא תישא בכל אחריות לפרסומות ולפרטי ההתקשרות שיפורסמו באתר. אסם אינה מתחייבת לבדוק ו/או לוודא ו/או לאמת את עדכניות פרסומות ופרטי התקשרות לרבות פרטי ההתקשרות או אמיתותם, טיבם ו/או איכותם. למען הספר ספק, יובהר כי אסם אינה מתחייבת לבדוק אודות מלאי המוצרים הקיים בחנויות כאמור לעיל, וכי לא תישא כל אחריות בקשר לפניה ו/או לטענה מצד כלשהו בנידון. 
 • 7.3.    כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות פרסומות ו/או פרטי התקשרות המתפרסמים באתר תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הגוף החיצוני הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את אמיתות הפרסומות ו/או פרטי ההתקשרות, טיבם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים על ידי הגוף החיצוני. אסם איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כזו, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש לאחד מהגופים החיצוניים המפורטים באתר ו/או תוצאתה. אסם איננה אחראית לטיבם ו/או איכותם ו/או מחיריהם ו/או כל דבר הקשור באותם הגופים ו/או המוצרים ו/או השירותים הניתנים / הנמכרים על ידם, ואין בפרסום כאמור באתר כדי להטיל התחייבות ו/או ליצור הצהרה ו/או מצג כלשהו של אסם בקשר עם אותם גופים.
 • 7.4.    אסם תפרסם באתר פרטי התקשרות כאמור ותסירם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

8.    מדיניות פרטיות

 • 8.1.    אסם מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית הנוהגת באתר (שכותרתה "מדיניות פרטיות") מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים למדיניות הפרטיות כאמור לעיל, וכי באחריותו לעקוב אחר שינויים שיוכנסו בה (ככל שיוכנסו) מעת לעת.
 • 8.2.    יובהר לעניין פרק זה, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.

9.    קניין רוחני

 • 9.1.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים במסגרתו ובתכני האתר (למעט תכני המשתמשים) הינן של קבוצת אסם ו/או של קונצרן  Nestle העולמי (להלן: "נסטלה") ו/או של צד שלישי שהרשה לאסם להשתמש בהן וזאת על פי מערכת היחסים בין אסם לאותו צד שלישי (להלן: "הזכויות המוגנות"). אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את הזכויות המוגנות, כולן או חלקן, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי - בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת - בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאסם ו/או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • 9.2.    סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם הם רשומים ובין אם לאו) וכן שם המתחם (domain name) של האתר הינם קניינה הפרטי של קבוצת אסם או של נסטלה או של צד שלישי (על פי מערכת היחסים הפנימית בין אסם לאותו צד שלישי) אשר התיר לאסם שימוש בהם ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת אסם מראש ובכתב. 
 • 9.3.    בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכני המשתמשים לאתר יש משום אישור, כי כלל הזכויות בתכנים הנ"ל מצויים בבעלות המשתמש שהעלה ו/או פרסם ו/או מסר אותם. ככל שמשתמש אינו היוצר ו/או בעל הזכויות בתכני המשתמשים אותם העלה ו/או פרסם ו/או מסר לאתר, הרי שיש בהעלאת ו/או פרסום ו/או מסירת התכנים לאתר משום אישור מצידו, כי הוא אוחז בהרשאה כדין - מאת בעל הזכויות בתוכן המשתמשים הנ"ל - לעשות בו כל שימוש ולהקנות בו כל זכות. מובהר, כי אסם לא תישא בכל אחריות לנזקים שיגרמו (אם יגרמו) כתוצאה מהפרת זכויות כתוצאה מפרסום ו/או העלאתם ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש אשר העלה ו/או פרסם ו/או מסר את תכני המשתמשים הנ"ל ישפה את אסם בגין כל הוצאה לה תידרש היא בגינם.
 • 9.4.    בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירת תכני המשתמשים באתר מקנה המשתמש לקבוצת אסם ולנסטלה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להעמיד לרשות לציבור, לבצע בפומבי, לשדר, לפרסם, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך נוספת בתכני המשתמשים כאמור, וכן להעניק רישיונות משנה לעניין כל הפעולות המנויות לעיל, באמצעות תקנון זה או בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הן במסגרת האתר והן בכל מדיה אותה תראה היא לנכון. אסם תהא רשאית להשתמש בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, ובכלל זה פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר, מדגמים וזכויות יוצרים, ברעיונות, בביקורות או בשאר הביטויים המקופלים בתכני המשתמשים, בין אם פורסמו ובין אם לאו, ותהיה רשאית לאפשר שימוש כאמור לאחרים, ללא מתן תמורה כלשהי, לרבות, מיזכה ("Credit"), תמלוגים או טובות הנאה אחרות. אסם תעניק קרדיט ו/או פרסים למשתמשים לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 • 9.5.    בהתאם לאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי כל משתמשי האתר מוותרים כלפי אסם ונסטלה על כל זכות שיש להם בתכני המשתמשים המועלים על ידם לאתר, לרבות לעניין הזכות למיזכה (Credit), וכן מוותרים על כל טענה כנגד כל שימוש שתעשה אסם או נסטלה בתכנים אלה.
 • 9.6.    חשש ו/או סברה להפרת זכויות יוצרים (ו/או זכויות אחרות) באתר יש להעלות בפני אסם מיידית בכתב. צעדים שיינקטו ע"י אסם, וככל שינקטו, בהסתמך על מידע כאמור שיועבר לידיה, לא יהוו הוכחה להפרת זכות כלשהי.

10.    שינויים באתר, בתקנון והפסקת שירות

 • 10.1.    אסם ונסטלה תהיינה רשאיות, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. מובהר, כי לא תעמוד למשתמש באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אסם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • 10.2.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי אסם ונסטלה תהיינה רשאיות להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

11.    אחריות

 • 11.1.    השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 • 11.2.    התכנים ו/או השירותים באתר זה מוצעים למשתמש כפי שהם (AS IS) שמסכים, כי קבוצת אסם לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. 
 • 11.3.    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קבוצת אסם לא תישא בכל אחריות כלפי המשתמשים ביחס לכל שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או בקישורים והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, הפסד, עוגמת נפש, וכיוצא באלו שייגרמו למשתמש, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בהם.
 • 11.4.    ייתכנו שינויים והבדלים בין תמונות המוצרים באתר לבין מראה המוצרים הנ"ל במציאות. לקבוצת אסם לא תהיה כל אחריות להבדלים ולשינויים כאמור. 
 • 11.5.    קבוצת אסם שומרת לעצמה את הזכות לפרסם מפעם לפעם מבצעי קידום מכירות באתר. קבוצת אסם אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר יהיו הזולות ביותר או המתאימות ביותר לצרכיו של המשתמש באתר ובאחריותו של המשתמש להשוות מחירים בטרם ירכוש מוצרים או שירותים בהסתמך על מידע המופיע באתר וכן לבדוק את צרכיו בהתאמה.
 • 11.6.    באתר מתפרסם כאמור מידע מגוון הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מפות, מאמרים, טבלאות ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. קבוצת אסם אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל טעות או תקלה אשר עלולות להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, על המשתמש לבצע בדיקה עצמאית של המידע (בין היתר על ידי בדיקת אריזת המוצרים) ולוודא את נכונותו ועדכניותו. מובהר כאמור, למען הסר ספק, כי תכני האתר אינם משום תחליף לייעוץ ו/או לטיפול מקצועי במקום בו הם נדרשים.
 • 11.7.    המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שקבוצת אסם אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בתכנים ו/או בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בתכנים ו/או בשירותים.
 • 11.8.    המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שאסם פועלת במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש.
 • 11.9.    קבוצת אסם אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו ו/או לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר כאמור, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי אסם או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל אסם ובין אצל מי מספקיה - ולא יהא באלה כדי להטיל על קבוצת אסם איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים.
 • 11.10.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קבוצת אסם ועל קבוצת אסם לא תחול כל אחריות, בגין נפילת האתר.
 • 11.11.    קבוצת אסם, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

12.    שיפוי

 • המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את קבוצת אסם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תקנון זה. נוסף על כך, המשתמש מתחייב לשפות את קבוצת אסם, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלה ו/או מסר ו/או פרסם באתר ו/או באתר צד שלישי, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר.

13.    סמכות השיפוט

 • 13.1.    הדין החל על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו לרבות פרשנותו יהיה הדין הישראלי בלבד, ולא יחול כל דין אחר.
 • 13.2.    סמכות השיפוט בכל העניינים הנוגעים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסויימים באתר, מוקנית לבתי המשפט המוסמכים של תל-אביב יפו ולאלו בלבד.

14.    סיורים במרכז המבקרים של מפעל במבה

 • 14.1.    אסם מפעילה שירות רכישה של כרטיסים לסיורים במרכז המבקרים באופן ישיר באתר (להלן: "הכרטיסים"). מכירת הכרטיסים נעשית לסיורים קבועים ומובנים מראש ולא תהיה אפשרות לשנותם. טרם ההזמנה, מומלץ לעיין בתיאור הסיורים המופיע באתר.
 • 14.2.    התמונות המוצגות באתר בקשר לסיורים הינן להמחשה בלבד וכוללות תיאור שאינו ממצה. אסם רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תוכן הסיורים, אורכם והחוויות הכלולות בהם מבלי ליתן הודעה מוקדמת. כמו כן, אסם שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים או תנאים שונים למשתמשים שונים באתר, מבלי שתהיה למשתמשי האתר כל טענה בעניין זה. בכל מקרה מובהר, כי תיאור הסיורים המופיע אתר, בין שהינו מילולי ובין באמצעות תמונות, אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של חווית הסיור.
 • 14.3.    הסיורים במרכז המבקרים מיועדים לילדים מגיל 4 ומעלה בלבד ובהצגת תעודת זהות של הורי/אפוטרופסו החוקי של הילד.
 • 14.4.    הסיורים במרכז המבקרים נערכים בהתאם להוראות כל תו שהוא שיקבע על ידי גוף מגופי המדינה ו/או בהתאם לכל הנחיה אחרת של משרד הבריאות או כל גוף מגופי המדינה ביחס להתפשטות נגיף הקורונה וכן יהיו כפופים להנחיות קבוצת אסם הרשאית אף להחמיר מהנחיות גופי המדינה בהתאם לשיקול דעתה, הכל כפי שיפורט בעת הזמנת כרטיסים לסיורים באמצעות האתר ו/או באישור ביצוע ההזמנה שיתקבל אצל המשתמש. הוראות אלה עשויות להשתנות מעת לעת בכפוף להוראות משרד הבריאות ו/או כל גורם ממשלתי רלוונטי אחר וכן בהתאם להנחיות קבוצת אסם.
 • 14.5.    הסיורים במרכז המבקרים כוללים חשיפה לבוטנים ומוצרים המכילים או עלולים להכיל בוטנים ואינם מיועדים לבעלי אלרגיה ו/או רגישות לבוטנים. הגעת משתמש בעל רגישות ו/או אלרגיה לבוטנים לסיור במרכז המבקרים, תיעשה על אחריותו של המשתמש או אפוטרופוסו החוקי בלבד ואסם ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתתף בסיור בשל חשיפה למוצרים המכילים בוטנים.
 • 14.6.    אסם עשויה לצלם את הסיורים במרכז המבקרים או חלק מהם ובכלל זה את המבקרים המגיעים למרכז המבקרים בעת הסיורים, וכן עשויה אסם לפרסם צילומים אלה ו/או לעשות בהם כל שימוש שתראה לנכון, לרבות לצרכי שיווק ופרסומם באתר האינטרנט של מרכז המבקרים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי תמונות ו/או סרטונים כאמור, ככל ויצולמו יהיו בבעלותה הבלעדית של אסם והמשתתפים לא יהיו זכאים לקבלת תמורה כלשהי בגין שימוש, ככל ויעשה, בתוצאי התמונות ו/או הסרטונים.
 • 14.7.    כחלק מפעילות הסיור, יתכן כי למבקרים תינתן אפשרות להפיק סרטון וידאו עם תמונתם המצולמת כמזכרת מהביקור. המבקרים שיחפצו בכך, יתנו את הסכמתם המפורשת לצילום דמותם ו/או דמות ילדיהם, וכן לתהליך שבסופו יקבלו סרטון וידאו עם תמונת המצטלם. אופן קבלת סרטון הוידאו יהיה באופן הבא: המבקרים יקבלו קוד ייחודי שבאמצעותו תתאפשר הורדת סרטון הוידאו מאתר אינטרנט ייעודי בו ישמר הסרטון למשך שבועיים ולאחריהם יימחק הסרטון באופן אוטומטי (לרבות כל תמונה של המשתתף שצולמה לצורך הסרטון), בין אם בוצעה הורדה שלו על ידי המשתמש ובין אם לא.  למען הסר ספק, לא קיימת גישה לתמונות אשר יאוחסנו באתר האינטרנט הייעודי מלבד גישה אישית - באמצעות קוד אישי – למצטלמים, כאמור. אסם ו\או מי מטעמה לא יעשו כל שימוש בתמונות ו/או בסרטון וידאו, והם לא יישמרו במאגרי מידע. 

15.    רכישת כרטיסים לסיור במרכז המבקרים

 • מכירת הכרטיסים לסיור במרכז המבקרים כפופה לתנאים הבאים:
 • 15.1.    הצהרת המשתמש: המשתמש מצהיר כי ביצוע ההזמנה ייעשה על ידי ישות כשרה לביצוע פעולות משפטיות כדין ובין היתר יהיה רוכש הכרטיסים אדם כשיר בגיל 18 ומעלה או תאגיד המאוגד כדין בישראל ולו מספר טלפון ישראלי וכרטיס אשראי תקף.
 • 15.2.    עלותם הכספית של הכרטיסים עשויה להשתנות או להתעדכן באתר מעת לעת. אסם שומרת לעצמה את הזכות להוסיף מעת לעת מחירי מבצע עבור הכרטיסים. מבצעים אלו עשויים להיות תלויים בכמות הכרטיסים הנרכשים ו/או להיות מוגבלים פרק זמן מסוים. לאסם מוקנה שיקול הדעת הבלעדי באשר לאפשרות להתחיל או להפסיק מחיר מבצע.
 • 15.3.    לצורך ביצוע ההזמנה, על המשתמש להכנס לאתר ולבחור את כמות הכרטיסים הרצויה בהתאם למועדי הסיור הפנויים. לאחר בחירת מועד הסיור וכמות הכרטיסים הרצויה, יתבקש המשתמש לבחור את נקודת האיסוף הרצויה בהתאם למפורט להלן והזמנתו תחוייב בעסקה באופן מיידי באמצעות מערכת הסליקה הקיימת באתר. לחלופין, עשויה המערכת להפנות את המשתמש לרכישה באמצעות הטלפון דרך שירות הצרכנים של האתר  ו/או באמצעות טופס "צור קשר" המופיע באתר, וזאת בהתאם לשיקולים שונים של אסם או צרכים של מערכת הזמנת הכרטיסים. לאחר ביצוע התשלום יקבל המשתמש סיכום של הזמנת הכרטיסים בצירוף מספר הזמנה, קבלה וחשבונית באמצעות דוא"ל. ביצוע הרכישה ייעשה באופן מאובטח על ידי חברות העומדות בתקנים הנדרשים. 
 • מובהר כי לא תתאפשר הזמנה של כרטיסים למועד סיור שלא נותרו בו מקומות פנויים.
 • 15.4.    אסם שומרת על זכותה להפסיק או לשנות את דרך התשלומים עבור הכרטיסים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
 • 15.5.    מובהר כי התנהלותם הסדירה והתקינה של הסיורים במרכז המבקרים, תלויה בין היתר בהשלכות נגיף הקורונה ובין היתר בהנחיות ו/או הוראות גופי המדינה הרלוונטיים בקשר לכך. לאור האמור ובהתאם לאילוצים הנובעים מהתפשטות וירוס הקורונה כאמור, ייתכן כי אסם תידרש לבטל לשנות או לדחות מועדי סיורים.
 • 15.6.    מובהר כי הכרטיסים אינם ניתנים להעברה בדרך של מכירה או בכל דרך אחרת לכל צד ג' שהוא וכי אסם או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודת זיהוי של רוכש הכרטיסים במועד הסיור.
 • 15.7.    אסם לא תהא אחראית במקרים בהם יתברר כי לא ניתן יהיה לקיים סיור מסוים מכל סיבה שהיא, בין שמקורה באסם ובין שמדובר בנסיבות חיצוניות לרבות אך לא רק, בשל מגבלות שיוטלו בשל התפשטות נגיף הקורונה כמפורט לעיל או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה באסם. בכל מקרה של ביטול כאמור, אסם תהא רשאית לבטל את העסקה ולהשיב למשתמש את הסכום ששילם בעבור הכרטיסים ללא כל פיצוי נוסף.
 • 15.8.    מובהר כי המוצרים הנמכרים בחנות המזכרות הממוקמת במרכז המבקרים אינם נכללים במחיר הכרטיסים ורכישת מוצרים בחנות זו תיעשה בכפוף לכל דין.
 • 15.9.    מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בתקנון זה, קבוצת אסם אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר במסגרת הזמנת הכרטיסים (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא).
 • 13.3.    בכל מקרה שיוכח כי רשלנות של קבוצת אסם מנעה מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לקבל הטבה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתמש זכאי לגובה ההטבה ולא מעבר לכך.

16.    נקודת האיסוף לסיור

 • 16.1.    הגעה לסיור במרכז המבקרים, תתאפשר אך ורק באמצעות הסעות מאורגנות המוזמנות על ידי אסם. יובהר למען הסר ספק, כי לא תתאפשר כל הגעה למרכז המבקרים באופן עצמאי באמצעות כל כלי רכב פרטי שהוא ו/או באופן רגלי. בעת רכישת הכרטיסים באתר יתבקש המשתמש לבחור את נקודת האיסוף ממנה ייאסף לסיור (להלן: "ההסעות").
 • 16.2.    אסם לא תהיה אחראית על עיכובים בהגעת ההסעות בשל עומסים או נסיבות אשר מקורן בחברת ההסעות ו/או או בשל נסיבות שאינן בשליטתה ואשר עשויים להיגרם בין היתר בשל נסיבות שמקורן במשתתפי הסיור. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של אסם.

17.    ביטול רכישת כרטיסים

 • 17.1.    כרטיסים שנרכשו לסיור במרכז המבקרים, יהיו ניתנים לביטול עד 24 שעות בטרם מועד הסיור שהוזמן וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה להלן ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
 • 17.1.1.    משתמש שיהיה מעוניין לבטל רכישת כרטיסים, עד  72 שעות שהינן במהלך ימי עסקים (שלושה ימי עסקים) בטרם מועד הסיור שהוזמן, יהיה רשאי לעשות כן באמצעות שליחת הודעת ביטול באמצעות קישור ייעודי המופיע באתר האינטרנט (https://bamba.co.il/he/contact-us). תוך פירוט שמו המלא ומספר ההזמנה או באמצעות יצירת קשר בטלפון 1-700-70-76-76 לא יאוחר מ-72 שעות בטרם מועד הסיור שהוזמן על ידי המשתמש וזאת ללא חיוב.
 • 17.1.2.    משתמש שיהיה מעוניין לבטל רכישת כרטיסים, בפרק זמן שבין 72 ל- 24 שעות במהלך ימי עסקים (לצורך ההבהרה יצוין כי מדובר בפרק הזמן שבין יום אחד לשלושה ימי עסקים) בטרם מועד הסיור שהוזמן, יהיה רשאי לעשות כן באמצעות שליחת הודעת ביטול באמצעות קישור ייעודי המופיע באתר האינטרנט (https://bamba.co.il/he/contact-us). תוך פירוט שמו המלא ומספר ההזמנה או באמצעות יצירת קשר בטלפון 1-700-70-76-76 לא יאוחר מ-24 שעות בטרם מועד הסיור שהוזמן וזאת בחיוב דמי ביטול בסך 50% מעלות הכרטיסים שהוזמנו.
 • 17.1.3.    כרטיסים שיבוטלו במועד הקצר מ- 24 שעות בטרם מועד הסיור שהוזמן, יחויבו בגובה 100% מעלות הכרטיס.
 • 17.1.4.    שינוי מועד סיור שהוזמן למועד חלופי, יתאפשר באמצעות קישור ייעודי המופיע באתר האינטרנט (https://bamba.co.il/he/contact-us). או באמצעות יצירת קשר בטלפון 1-700-70-76-76 עד 24 שעות בטרם מועד הסיור ששינויו מבוקש, ללא עלות שינוי. מובהר כי שינוי מועד סיור שנקבע יהיה כפוף למועדי סיור חלופיים פנויים בלבד.